تیم رهبری و پیشبرد ارتباط پایا گستر آریا

محمد رضا علی ابراهیمی

رئیس هیئت مدیره _ مدیر عامل

محمود پور جمال

نایب رئیس هیئت مدیره

مهرنوش سردار

عضو هیئت مدیره _ مدیر امور اداری و منابع انسانی

امیر عرش علی ابراهیمی

عضو هیئت مدیره _ مدیر امور مالی
علی پروانه

علی پروانه

مدیر امور اجرائی(فنی و مهندسی سیستم های برق و دیزل ژنراتور)

محمد یاری

مدیر امور اجرائی ( فنی و مهندسی سیستم های برودتی و حرارتی )

مرتضی رهبری

شرکت ارتباط پایا گستر آریا

حسین پروانه

کارشناس فروش
فهرست