لیست اعضا محترم هیئت مدیره و مدیران

اعضای محترم هیئت مدیره

جناب آقای محمد رضا علی ابراهیمی

رئیس هیئت مدیره _ مدیر عامل

سرکار خانم مهر نوش سردار

نایب رئیس هیئت مدیره _ مدیر امور اداری و منابع انسانی

جناب آقای سید رسول میر محمدی

عضو هیئت مدیره
epgarya-logo

جناب آقای سید رضا میر محمدی

عضو هیئت مدیره

سهام داران محترم

جناب آقای محمود پور جمال

سهام دار

جناب آقای امیر عرش علی ابراهیمی

سهام دار

مدیران محترم

جناب آقای غلامرضا نو شیروانی

مدیر امور اجرائی _ سیستم های ابزار دقیق

جناب آقای مرتضی رهبری

مدیر امور اجرائی _ دیزل ژنراتور
علی پروانه

جناب آقای علی پروانه

مدیر امور اجرائی _ سیستم های ابزار دقیق و دیزل ژنراتور

جناب آقای امیر عرش علی ابراهیمی

مدیر امور مالی
epgarya-logo

جناب آقای جعفر ارادتی

مدیر فنی _ سیستم های برق ودیزل ژنراتور

جناب آقای احمد چرخی مهربانی

مدیر روابط عمومی
فهرست