تیم رهبری و پیشبرد ارتباط پایا گستر آریا

محمد رضا علی ابراهیمی

رئیس هیئت مدیره _ مدیر عامل

محمود پور جمال

نایب رئیس هیئت مدیره

مهرنوش سردار

عضو هیئت مدیره _ مدیر امور اداری و منابع انسانی

امیر عرش علی ابراهیمی

عضو هیئت مدیره _ مدیر امور مالی

دکتر غلامرضا نو شیروانی

مدیر امور اجرائی(ابزار دقیق)

محمد یاری

مدیر امور اجرائی ( فنی و مهندسی سیستم های برودتی و حرارتی )

مرتضی رهبری

مدیر امور اجرائی (فنی و مهندسی سیستم های برق و دیزل ژنراتور)
شرکت ارتباط پایا گستر آریا

حسین پروانه

کارشناس فروش
فهرست